понеделник, 11 юни 2012 г.

Индия с нов закон за авторското право - India with a new copyright law

Индия въведе нов закон за авторското право след дълги дебати. Новият закон е съобразен с различните международни актове за защита на авторското право и сродните му права.
Според промените в закона фигурата на автора придобива по-голямо значение в отношенията с продуцентите. До момента авторите в Индия бяха в по-необлагодетелствана позиция.
Акцентът в промените е насочен особено много към авторите на музикални и аудио-визуални произведения.
Въвежда се е така нареченото допълнително заплащане на носителите на авторски права за последващо използване на техните произведения от радио и телевизионни оператори.
Въвеждат се различни изключения от авторскоправната защита, като например възможността студенти да използват различни произведения за образователни и изследователски цели. Това изключение обаче на засяга софтуера.
Друга възможност предвидена от закона е така наречената принудителна лицензия за обекти на авторски права в случай, че те са били публикувани навсякъде по света с изключение на Индия.
В раздела за наказания се предвижда до 2 години затвор за нарушаване на авторски права.
Повече информация може да откриете тук.

English version

India introduced a new copyright law after long debate. The new law is consistent with the various international treaties for the protection of copyright and related rights. According to changes in the law the figure of the author assuming a greater significance in dealing with producers. So far, the authors in India were in a disadvantaged position.
The emphasis on change is particularly directed to the authors of musical and audiovisual works.
It is Introduced so-called royalty for copyright holders for subsequent use of their works by radio and television operators.
The law providing various exceptions of copyright protection, such as the possibility of students to use a variety of works for educational and research purposes. This exception, however, doesn't affect the software.
Another option provided by law is called a compulsory license for copyrighted work if it has been published throughout the world except India. 
In the section on penaltiesit was  provided up to 2 years in prison for copyright infringement.
More information can be found here.