петък, 27 юли 2012 г.

Митниците на ЕС конфискуваха над 100 милиона фалшиви стоки по границите на Съюза - EU customs detain over 100 million fake goods at EU borders

Новина от Европейската комисия:

През 2011 г. митниците на ЕС са конфискували близо 115 млн. продукта по подозрение в нарушаване на правата на интелектуална собственост (ПИС) в сравнение със 103 млн. през 2010 г. Броят на установените случаи се е увеличил с 15 % в сравнение с 2010 г. Стойността на конфискуваните стоки възлиза на почти 1,3 млрд. евро в сравнение с 1,1 млрд. евро през 2010 г. съгласно годишния доклад на Комисията относно дейността на митниците по отношение на прилагането на ПИС. В този доклад се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на конфискуваните по външните граници на ЕС продукти, които са били в нарушение на ПИС. Основните категории стоки, задържани от митниците са били лекарства (24 %), опаковъчни материали (21 %) и цигари (18 %). Продуктите за ежедневна употреба и продуктите, които биха били потенциална заплаха за здравето и безопасността на потребителите представляват 28,6 % от общия брой на конфискуваните стоки, в сравнение с 14,5 % през 2010 г. Броят на конфискуваните пощенски колетни пратки продължи да се увеличава през 2011 г., като 36 % от конфискациите са свързани с лекарства.
Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: „Митниците са първата защитна бариера на ЕС срещу фалшфицираните продукти, които заплашват безопасността на гражданите ни и оказват отрицателно въздействие върху законните предприятия. Докладът демонстрира активността и значимостта на работата, извършвана от митниците в тази насока. Ще продължавам да настоявам за дори по-голяма степен на защита на правата на интелектуалната собственост в Европа, чрез сътрудничеството ни с международните партньори, промишлеността и държавите членки.“
По отношение на страните на произход на фалшифицираните стоки, Китай продължава да държи първенството, като там са произведени 73 % от всички изделия, нарушаващи ПИС. За някои категории продукти други страни продължават да бъдат основна страна на произход, като например Турция по отношение на хранителните стоки, Панама по отношение на алкохолните напитки, Тайланд — за безалкохолните напитки, и Хонг Конг — за мобилните телефони. Около 90 % от задържаните продукти са или унищожени, или е заведено дело за установяване на нарушение.


English version


In 2011, EU Customs detained almost 115 million products suspected of violating intellectual property rights (IPR) compared to 103 million in 2010. The number of intercepted cases increased by 15% compared to 2010. The value of the intercepted goods represented nearly €1.3 billion compared to €1.1 billion in 2010, according to the Commission's annual report on customs actions to enforce IPR. Today’s report also gives statistics on the type, origin and transport method of IPR infringing products detained at the EU's external borders. The top categories of articles stopped by customs were medicines (24%), packaging material (21%) and cigarettes (18%). Products for daily use and products that could be potentially dangerous to the health and safety of consumers accounted for a total of 28.6% of the total amount of detained articles, compared to 14.5% in 2010. The increase in number of detained postal packages continued in 2011, with 36% of the detentions concerning medicines.
Algirdas Šemeta, Commissioner for Taxation, Customs, Anti-fraud and Audit said: “Customs is the EU's first line of defence against fake products which threaten the safety of our citizens and undermine legal businesses. Today's report shows the intensity and importance of the work being done by Customs in this field. I will continue to push for even greater protection of intellectual property rights in Europe, through our work with international partners, the industry and Member States."
In terms of where the fake goods originated, China continued to be the main source, accounting for 73% of all IPR infringing articles. For certain product categories other countries remain the main sources such as Turkey for foodstuffs, Panama for alcoholic drinks, Thailand for soft drinks and Hong Kong for mobile phones. Around 90% of all detained products were either destroyed or a court case was initiated to determine the infringement.