сряда, 25 юли 2012 г.

Достъп до научна информация- позицията на Европейската комисия - Access to scientific information- the position of the European Commission

Европейската комисия оповести официално позицията си относно достъпът до научна информация, който се определя за решаващ за тласъка на иновациите на континента.

По-широкият и по-бърз достъп до научни публикации и данни ще улесни изследователите и предприятията в използването на резултатите от финансирани с публични средства изследвания. Това ще даде тласък на европейския капацитет за иновации и ще предостави на гражданите по-бърз достъп до ползите от научните открития. По този начин Европа ще постигне по-голяма възвращаемост от годишната си инвестиция в научноизследователска и развойна дейност, която възлиза на 87 млрд. евро. Мерките допълват съобщението на Комисията относно създаване на Европейско научноизследователско пространство (ЕНП), също прието днес.
Първата стъпка на Комисията ще бъде да направи свободния достъп до научни публикации основен принцип на „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите за периода 2014—2020 г. От 2014 г. всички статии, чието изготвяне е финансирано по програма „Хоризонт 2020“, ще трябва да бъдат достъпни.
 • или издателят ще осигурява незабавен достъп до статиите онлайн („златен“ свободен достъп) — предварителните издателски разходи могат да бъдат одобрени за възстановяване от Европейската комисия; или
 • изследователите ще осигуряват свободен достъп до статиите си чрез хранилище за свободен достъп не по-късно от 6 месеца (12 месеца за статии в областта на социалните и хуманитарни науки) след публикуването им („зелен“ свободен достъп).
Комисията също така препоръча държавите членки да предприемат подобен подход спрямо резултатите от научните изследвания, финансирани по техните национални програми. Целта е 60 % от финансираните с европейски публични средства научноизследователски статии да бъдат свободно достъпни през 2016 г.
Комисията ще започне също така с опити за осигуряване на свободен достъп до данните, събрани по време на финансирана с публични средства научноизследователска дейност (например числови резултати от провеждането на опити), като взема предвид основателните опасения, свързани с търговските интереси на получателя на финансирането или неговото право на личен живот.
84 % от респондентите в обществена консултация, проведена през 2011 г., са заявили, че достъпът до научна литература не е оптимален. Проучванията показват, че без бърз достъп до актуална научна литература, на малките и средните предприятия им отнема до две години повече, за да пуснат иновативни продукти на пазара. Финансирано от ЕС проучване показа, че понастоящем само 25 % от изследователите свободно споделят данните си.
Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и отговаряща за цифровите технологии, заяви: „Данъкоплатците не трябва да плащат два пъти за научните изследвания и имат нужда от безпроблемен достъп до необработенaта информация. Целта е да достигнем следващото ниво на разпространение и използване на резултатите от научните изследвания. Данните са новият нефт.“
Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Трябва да дадем на данъкоплатците повече срещу техните пари. Свободният достъп до научни публикации и данни ще ускори важни пробиви от страна на нашите изследователи и предприятия, като даде тласък на знанията и конкурентоспособността в Европа.“
Контекст
Свободният достъп до резултатите от научни изследвания е безплатен за читателите посредством Интернет. Днес Комисията прие съобщение, което определя целите на политиката в областта на свободния достъп по отношение на научните изследвания, финансирани от Комисията посредством програма „Хоризонт 2020“. Придружаващата го препоръка на Комисията създава пълна политическа рамка за подобряване на достъпа до научна информация и нейното съхранение. Заедно, тези две инициативи са част от по-широкия контекст на изграждането на Европейското научноизследователско пространство (виж IP/12/788 и MEMO/12/564, също издадени днес). Те се основават на съобщение от 2007 г. относно научната информация в цифровия век (виж IP/07/190) и на заключенията на Съвета от същата година.
Комисията ще:
 • определи свободния достъп до рецензирани от независими експерти публикации като основен принцип на програмата „Хоризонт 2020“, или посредством публикации със свободен достъп („златен“ свободен достъп), или чрез автоархивиране („зелен“ свободен достъп)
 • насърчава свободния достъп до научноизследователски данни (резултати от опити, наблюдения, компютърно генерирана информация, и др.) и ще създаде пилотна рамка в програмата „Хоризонт 2020“, като вземе предвид законовите съображения във връзка с неприкосновеността на правото на личен живот, търговските интереси и въпросите, свързани с големи обеми данни
 • разработи и поддържа електронни инфраструктури, в които да се съхранява и споделя научната информация (публикации и данни), които са оперативно съвместими на европейско и световно равнище
 • да съдейства на изследователите при спазването на задълженията им, свързани със свободния достъп и да насърчава културата на споделяне.
В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа се предвижда амбициозна политика на „данни със свободен достъп“, която обхваща цялата информация, която публичните органи в Европейския съюз създават, събират или поръчват. Водещата инициатива на ЕС по отношение на Съюза за иновации също така изрично подкрепя свободния достъп като основен елемент за осъществяването на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Съобщението и препоръката относно научната информация допълват съобщението на тема „Засилено партньорство в рамките на Европейското научноизследователско пространство за високи постижения и растеж“, също прието днес, което определя ключовите приоритети за завършване на изграждането на Европейското научноизследователско пространство, включително оптималното движение и достъп до научни знания, и техния трансфер.
Европейската комисия ще продължи да финансира проекти, свързани със свободния достъп. През периода 2012—2013 г. Комисията ще инвестира 45 млн. евро в инфраструктури за данни и изследвания в областта на цифровото съхранение. Финансирането ще продължи по програмата „Хоризонт 2020“. През същия период Комисията ще подкрепя експерименталната дейност, свързана с нови начини на обработка на научната информация (например нови методи за рецензиране от страна на независими експерти и начини за измерване на въздействието на статиите).

English version

The EU Commission announced it's position regarding the access to scientific information, which is designated as critical for driving innovation on the continent.

Broader and more rapid access to scientific papers and data will make it easier for researchers and businesses to build on the findings of public-funded research. This will boost Europe's innovation capacity and give citizens quicker access to the benefits of scientific discoveries. In this way, it will give Europe a better return on its €87 billion annual investment in R&D. The measures complement the Commission's Communication to achieve a European Research Area (ERA), also adopted today.
As a first step, the Commission will make open access to scientific publications a general principle of Horizon 2020, the EU's Research & Innovation funding programme for 2014-2020. As of 2014, all articles produced with funding from Horizon 2020 will have to be accessible:
 • articles will either immediately be made accessible online by the publisher ('Gold' open access) - up-front publication costs can be eligible for reimbursement by the European Commission; or
 • researchers will make their articles available through an open access repository no later than six months (12 months for articles in the fields of social sciences and humanities) after publication ('Green' open access).
The Commission has also recommended that Member States take a similar approach to the results of research funded under their own domestic programmes. The goal is for 60% of European publicly-funded research articles to be available under open access by 2016.
The Commission will also start experimenting with open access to the data collected during publicly funded research (e.g. the numerical results of experiments), taking into account legitimate concerns related to the fundee's commercial interests or to privacy.
84 % of respondents to a 2011 public consultation said that access to scientific literature is not optimal. Studies show that without speedy access to up-to-date scientific literature, it takes small and medium-sized enterprises up to two years longer to bring innovative products to the market. An EU-funded study showed that currently only 25% of researchers share their data openly.
Neelie Kroes, European Commission Vice-President for the Digital Agenda, said: "Taxpayers should not have to pay twice for scientific research and they need seamless access to raw data. We want to bring dissemination and exploitation of scientific research results to the next level. Data is the new oil."
Máire Geoghegan-Quinn, European Commissioner for Research and Innovation, said: "We must give taxpayers more bang for their buck. Open access to scientific papers and data will speed up important breakthroughs by our researchers and businesses, boosting knowledge and competitiveness in Europe.”
Background
Open access gives readers free access to research results over the Internet. The Commission today adopted a Communication that sets out open access policy objectives for the research funded by the Commission through "Horizon 2020" An accompanying Commission Recommendation sets out a complete policy framework for improving access to, and preservation of, scientific information. Together these two initiatives feed into the wider context of achieving a European Research Area (see IP/12/788 and MEMO/12/564 also issued today). This builds on a 2007 Communication on scientific information in the digital age (see IP/07/190) and on Council conclusions of that same year.
The Commission will:
 • define open access to peer-reviewed publications as the general principle in Horizon 2020, either through open access publishing ('Gold' open access) or self-archiving ('Green' open access)
 • promote open access to research data (experimental results, observations and computer-generated information etc.) and set a pilot framework in Horizon 2020, taking into account legitimate concerns in relation to privacy, commercial interests and questions related to large data volumes
 • develop and support e-infrastructures to host and share scientific information (publications and data) which are interoperable on European and global level
 • help researchers to comply with open access obligations and promote a culture of sharing.
The Digital Agenda for Europe set out an ambitious ‘open data’ policy covering the full range of information that public bodies across the European Union produce, collect or pay for. The EU's Innovation Union flagship also explicitly backs Open Access as an essential element in realising the European Research Area (ERA). The Communication and Recommendation on scientific information complement a Communication on "A reinforced European Research Area partnership for excellence and growth’, also being adopted today, which sets out key priorities for completing the European Research Area, including the optimal circulation, access to and transfer of scientific knowledge.
The European Commission will continue to fund projects related to open access. In 2012-2013, the Commission will spend €45 million on data infrastructures and research on digital preservation. Funding will continue under the Horizon 2020 programme. During the same period, the Commission will support experimentation with new ways of handling scientific information (e.g. new peer-review methods and ways of measuring article impact).