вторник, 10 юли 2012 г.

Европейска битка за марка COLLEGE - European battle for the trademark COLLEGE

През 2004 година Investimust SA регистрира европейска марка COLLEGE за класове:
Клас 39: "туристически и пътнически агенции, организиране на разглеждане на забележителности и културни турове, организиране на круизи и екскурзии, информация за транспорта и пътувания, превоз на пътници, шофьор услуга, транзитни услуги, придружаване на пътници; разглеждане на забележителности (туризъм);

Клас 43: "Хотел, временно настаняване и резервации; предоставяне на храни и напитки, както и хотелско настаняване; отдаване под наем на временно настаняване, настаняване във ваканционни селища, отдаване под наем на зали за срещи, бюра за настаняване, туристически услуги, домашни, ваканционно селище".

През 2008 година Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam подава искане за заличаване на марката на абсолютни основания.

OHIM отхвърля това искане с доводите, че няма предоставени ясни доказателства за директната връзка между думата COLLEGE и услугите в класове 39 и 43 - туристически и хотелиерски услуги.
Факта, че колежите са обект на туристически посещения или че около колежите има ситуирани хотели не прави думата COLLEGE описателна за подобен вид услуги.
В решение  T-165/11 Европейският съд потвърждава решението на OHIM и отхвърля искането за заличаване на марката.
Повече информация може да откриете тук.

English version

In 2004 Investimust SA  registered European trademark COLLEGE for classes:Class 39: 'tourist and travel agencies organizing sightseeing and cultural tours, organization of cruises and tours, information about transport and travel, passenger, driver service, transit services, escorting of travelers; sightseeing (tourism) ;Class 43: "Hotel, temporary accommodation and reservations, providing food and beverages and hotel accommodations, rental of temporary accommodation, accommodation in holiday resorts, rental of meeting rooms, offices for accommodation, travel services, home , a holiday village. "In 2008 Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam requested invalidation of the mark on absolute grounds.OHIM rejected this request with arguments that it wasn't provided any clear evidence for the direct connection between the word COLLEGE and services in classes 39 and 43 - tourist and accommodation services.The fact that colleges are a place of tourist visits or the fact that round some colleges are situated hotels  does not make the word COLLEGE descriptive for such services.In a decision T-165/11 European Court upheld the OHIM and dismissed the request for invalidation of the mark.More information can be found here.information Marques Class 46.