петък, 13 юли 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. ПРОФОН и АБРО подписаха ново рамково споразумение за изплащане на възнаграждения, дължими на правоносителите за използване на звукозаписи от радио операторите. За повече информация тук. 

2. Global Innovation Index 2012: Швейцария запазва първото място по иновации. За повече информация тук.  

3.  Великобритания: Правителството съобщи за промени в лицензирането на авторски права. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. PROPHON and ABBRO have signed a new framework agreement for remuneration payable to the right holders for using of sound recordings by radio operators. For more information here.

2. Global Innovation Index 2012: Switzerland retained first place concerning innovation. For more information here.

3. UK: The government announced changes to the licensing of copyrights. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.