сряда, 18 юли 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Отчет за дейността на Министерство на културата за периода юли 2009 г. – юли 2012. За повече информация тук.  

2.  Инвестиции в размер на 8,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации ще спомогнат за създаването на работни места и растеж. За повече информация тук. 

3.  LucasFilm не успя да спре шведска компания да регистрира марката „Брандроид“. A&E Television, Philip Morris. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. A report of the Ministry of Culture for the period July 2009 - July 2012. For more information here.

2. Investments of 8.1 billion euros for research and innovation will help creating of new jobs and growth. For more information here.

3. LucasFilm failed to stop the Swedish company to register the mark "Brandroid." A & E Television, Philip Morris. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.