четвъртък, 26 юли 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. ПРОФОН разпредели 3,5 млн. лева за артисти-изпълнители и музикални продуценти. За повече информация тук. 

2. Red Bull спечели битка за търговска марка. За повече информация тук. 

3.   МОК призовава Патентно ведомство на Полша да отмени регистрацията на марка „Малки олимпийски игри“, чието лого напомня на олимпийското. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. PROPHON share out 3.5 million leva to artists and music producers. For more information here.

2. Red Bull won a trademark battle. For more information here.

3. IOC urges the Polish Patent Office to revoke the registration of the mark "Little Olympics", which reminds of the Olympic logo. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.