понеделник, 9 юли 2012 г.

Успех за Mc Donalds в Европа - Success for Mc Donalds in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело  T-466/09 което касае спор относно заявка за регистрация на европейска марка MC BABY за класове 25, 35, 39. Срещу тази заявка е пусната опозиция от Mc Donalds на база по-ранни марки 


-  за класове 16, 18, 25;
-  за класове 25, 28, 32, 35, 41 и 42;


Според OHIM между марките съществува сходство в класове 25 и 35.
Според съда това заключение на OHIM е правилно. Марките са сходни макар да има определени разлики във визуално отношение. Думите MC за идентични, а kids и baby се отнасят за деца.
Поради идентичността и сходството и в стоките и услугите, марките са сходни до степен да причинят объркване сред потребителите.

English version
  
The European Court  ruled in Case T-466/09, which concerns a dispute regarding an application for registration of a European trademark MC BABY for classes 25, 35, 39. Against this mark has been filed opposition from Mc Donalds on the basis of earlier trademarks

- For grades 16, 18, 25;

- For grades 25, 28, 32, 35, 41 and 42;

According to OHIM, there is a similarity between the marks in classes 25 and 35.
The court concluded that the OHIM decision is correct. These trademarks are similar, although there are certain differences in visual aspect. The words MC  are identical and the words baby and kids relate both to children. 
 
Additionally there is identity and similarity in the goods and services and because of everything above these marks are similar to the extent of causing confusion among consumers. 
Information for Marques Class 46.