понеделник, 16 юли 2012 г.

Битка за капсулите на Nespresso в Швейцария - Battle concerning Nespresso capsules in Switzerland

Изключително интересният казус относно защитата на формата на капсулите на Nestle Nespresso получи ново развитие в Швейцария.
Ethical Coffee Company (ECC) SA започва да продава капсули за кафе, които са съвместими с кафе машините на Nestle, които завеждат съдебно дело. Ключовият момент тук е дали формата на капсулите Nespresso е необходима за постигане на технически резултат. Според експертно мнение предоставено от ECC това е така. Според декларация на служител на Nestle  това не е така. Съдът приема че е налице нарушение и налага първоначална забрана за продажба на тези капсули.
ECC обжалва решението пред Върховния федерален съд.
Съдът взе решение да върне делото за преразглеждане. Причината е че нито експертното мнение предоставено от  ECC нито декларацията на Nestle са достатъчни за определянето на това дали капсулите изпълняват техническа функция.
Интересното тук е че Nestle първи защитават тези капсули чрез патент за изобретение, чийто срок на защита е изтекъл. 
Остава опцията за защита, като търговска марка но дали има противоречие с вече получената и изтекла защита с патент.

English version

The very interesting case on the protection of the shape of Nestle Nespresso capsules obtains a new development in Switzerland.

Ethical Coffee Company (ECC) SA began selling coffee capsules that are compatible with the coffee machine of Nespresso.
Nestle filed a lawsuit. The key point here is whether the form of capsules, Nespresso is necessary to obtain a technical result. According to expert opinion provided by the ECC this is the case. According to an official declaration of Nestle's employee  that is not true. The Court held that there is a violation and imposed injunction against the sale of ECC's capsules. 
ECC appealed to the Supreme Federal Court. 
The court decided to sent the case back on procedural grounds. The reason is that neither the expertise provided by the ECC nor the declaration of Nestle are sufficient to determine whether the capsules perform a technical function. 
The interesting thing here is that Nestle first protected these capsules by a patent for an invention whose term of protection has expired. Remains the option for protection as a trademark but is there a contradiction with the already received and patent protection expired.