сряда, 4 юли 2012 г.

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно издателската дейност в Европа - Opinion of the European Economic and Social Committee on the publishing industry in Europe


Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) излезе с доклад становище относно развитието на издателската дейност в Европа и предизвикателствата свързани с цифровизацията.
Според данните в доклада:
Европейските издатели (от държавите членки на ЕС, Норвегия и Исландия) имат оборот от близо 23,5 милиарда евро (по данни за 2010 г.), публикували са общо около 525 000 нови заглавия и са осигурявали работа на общо около 135 000 души на пълно работно време. Близо 7,5 милиона заглавия са били на разположение на склад. Книгоиздаването допринася за създаването на работни места и по косвен начин: над 100 000 писатели, илюстратори и литературни преводачи в Европа, както и над 25 000 отделни книжарници.
 В международен план книгоиздаването в Европа носи по- големи приходи, отколкото в САЩ, където през последните години годишният оборот е 24-25 милиарда USD (17-19 милиарда EUR). Освен това всяка година сред 10-те най- големи издателски групи в света фигурират от 6 до 8 европейски дружества.
Цифровизацията в издателския сектор трансформира повечето процеси, отношения, икономически и културни модели в книгоиздаването.
Законодателството в областта на авторските права датира от времето преди цифровата революция, а реалностите, свързани със свалянето и обмена на файлове, както и с управлението на цифровите права, не винаги се отчитат, както беше признато в Цифровата програма за Европа, с която се цели да се актуализират правилата на единния пазар на ЕС с оглед на цифровата ера ( 7 ). Обсъжданото понастоящем всеобхватно законодателство на ЕС е необходимо, за да се подходи към практиките в областта на регулирането и правоприлагането, които са различни в отделните държави членки.

Целият текст на доклада може да откриете тук.

English version

The European Economic and Social Committee (EESC) issued a report concerning observation on the development of publishing in Europe and the challenges associated with digitization.

According to the report:
 European publishers (EU Member States plus Norway and Iceland) generated a turnover of approximately EUR 23.5 billion (2010), published a total of about 525,000 new titles and employed a total of about 135,000 people full time. Almost 7.5 million titles were available in stock. Book publishing contributes also indirectly to job creation: more than 100,000 writers, illustrators and literary translators in Europe, and over 25,000 individual bookstores. There is the need for more specific data collection for a more detailed picture of the sector.
At international level, the European book industry is worth more than that of the US, which has generated an annual turnover of USD 24-25 billion in the past years (EUR 17-19 billion). In addition, every year between six and eight European-owned companies appear among the 10 largest publishing groups in the world. Moreover, the three biggest international book fairs take place in EU countries: Frankfurt, London and Bologna.
The digital transition in the publishing sector is resetting most of the dynamics, relationships and economic as well as cultural models of book publishing. 
Copyright legislation predates the digital revolution, whereas the realities of download, peer-to-peer file-sharing and Digital Rights Management (DRM) are not always catered for, as has been recognised by the Digital Agenda for Europe, which aims to update EU Single Market rules for the digital era . Comprehensive EU regulation, currently being discussed, is necessary in addressing regulation and enforcement practices which vary between Member States. 
The full report can be found here.