четвъртък, 19 юли 2012 г.

Защита на търговските марки в интернет - Protection of trademarks on Internet

През последните 20 години интернет претърпя сериозно развитие от обиковенно средство за комуникация в основен способ за правене на бизнес.
Колкото по-сериозна става переспективата за бизнес развитие основано на интернет, толкова по-важни стават и средствата за защита на инвестициите в този вид бизнес.
Една част от тази защита е свързана и с интелектуалната собственост, в частност с търговските марки.
Защитата на марки в интернет изисква внимателна стратегия, тъй като това виртуално пространство крие редица опасности.
В своята статия "Trademark Enforcement in the Internet Age"  Daniel R Bereskin QC представя важни елементи от изграждането на тази стратегия.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Over the past 20 years Internet has undergone serious development from an ordinary communication tool to a major way of doing a business. 
The more serious is the perspective for business development based on the Internet the more important is the protection of the investment in this kind of business. 
Some part of this protection is associated with intellectual property in particular trademarks. 
Protection of trademarks in Internet requires careful strategy, as this virtual hiding many dangers. 
In his article "Trademark Enforcement in the Internet Age" Daniel R Bereskin QC presents important elements of the construction of this strategy.
More information can be found here.