петък, 20 юли 2012 г.

Търсене на патентна информация в Китай - Searching for patent information in China

Европейското патентно ведомство публикува интересни инструкции, които предоставят възможността за търсене на патентна информация в Китай без необходимостта от познаване на китайски език.
Предоставената информация е структорирана стъпка по стъпка и представя в подробности елементите от търсенето на информация за патенти чрез китайски база данни.
Повече информация и инструкции може да откриете тук.

English version

The European Patent Office has published interesting instructions which provide the ability to search for patent information in China without the need for knowledge of Chinese.
The information provided is structuring step by step and presenting in detail the elements of the searching process  for information concerning patents by Chinese database. 
More information and instructions can be found here.