вторник, 3 юли 2012 г.

Обезпечаване на заем с патенти - Securing a loan with patents

IPWatchdog публикува интересна статия на Mark Nowotarski относно използването на патенти, като обезпечение на заеми.
Тази практика е широко използвана в Западна Европа и САЩ и е характерна за държави с високо развита научно-изследователска дейност.
Статията представя основните моменти при представянето на патентите, като обезпечение.
Необходимо е да се следват множество правила.
Един от най-важните моменти е оценката на стойността на патента. Срещу именно тази стойност банката може да предостави заема. Оценката се фокусира върху разкриването на потенциала заложен в технологията защитена с патента, очакваните бъдещи приходи от нейното използване и тн.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IPWatchdog published an interesting article by Mark Nowotarski regarding the use of patents as collateral for loans.
This practice is widely used in Western Europe and USA and is typical of countries with advanced scientific research.
The article presents the main points in the presentation of the patents as collateral.
It is necessary to follow many rules.
One of the highlights is the assessment of the value of the patent. This value determines the loan which will be given by the bank. The assessment focuses on identifying the potential of technology protected by patents, the estimated future revenues from its use and so on.
More information can be found here.