четвъртък, 9 август 2012 г.

Dell спечели битка за марка в Колумбия - Dell won a battle for it's trademark in Colombia

IP Tango съобщава за успешен опит на Dell да се противопостави на регистрация на национална марка Dell за клас 20 - мебели. Патентното ведомство на Колумбия отказва да регистрира марката с заявител от Панама, тъй като Dell е марка ползваща се с широка известност в страната относно компютри и техника. Това решение е взето след като Dell доказват известността на марката си чрез серия от публикации за пазарното си присъствие в Колумбия, включително и пазарни изследвания показващи, че Dell е четвъртата най-разпознавана марка от потребителите в страната.
Това е класически пример за стратегия, която цели запазване на чистотата и уникалността на марката. В същото време случая показва и добрата подготвеност на компанията да реагира мигновенно с наличен доказателствен материал.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Tango reported for successful attempt by Dell to oppose the registration of national trade mark Dell for Class 20 - Furniture. The Patent Office of Columbia refused to register the mark with the applicant from Panama as Dell is a notorious mark in the country for computers and equipment. This decision was taken after Dell proven reputation of its brand through a series of publications for its market presence in Columbia, including market research indicating that Dell is the fourth most recognized brand by consumers in the country.  
This is a classic example for a strategy which aims at preserving the purity and uniqueness of the brand. Meanwhile, the case shows a good preparedness of the company to react instantly with available evidence.
More information can be found here.