понеделник, 6 август 2012 г.

Спорове за стоки и услуги касаещи търговски марки в Аржентина - Disputes about goods and services related to trademarks in Argentina

IP Tango съобщава важна информация за всеки, който има интерес да регистрира търговска марка в Аржентина. Патентното ведомство на страната е въвело някои корекции в своята практика касаещи следното:

1. Ако експерта във Ведомството не приема цялостно посочените стоки или услуги в заявката за марка и отговорът на заявителя не удовлетвори изискванията на експерта, заявката за марка се отказва.

2. Ако експерта не приема само част от посочените стоки или услуги и отговорът на заявителя на удовлетвори неговите изисквания, регистрацията на марката ще продължи но спорните стоки или услуги ще бъдат изключени от заявката.

Естествено всяко решение на експертизата може да бъде обжалвано.
Предишната практика на Ведомството беше да отказва заявките за марки в тяхната цялост и във втория случай.

English version

IP Tango reported important information for everyone who is interested to register a trademark in Argentina. The Patent Office in the country has had some adjustments to it's practice regarding the following:

1. If the examiner objects to the entire description of goods or services contained in a trade mark application and the applicant’s response does not meet the examiner’s criterion, the application will be rejected.
2. If the examiner’s objections relate only to some goods or services of an application and the applicant’s response to the objection does not satisfy the examiner’s criterion, the application will continue -- but the goods or services to which objection has been made are now excluded ex officio.


Of course, any decision of the expert can be appealed.

The previous practice of the Office was to refuse trademark applications in their entirety including in the second case.