петък, 10 август 2012 г.

Natural Beauty и търговските марки - Natural Beauty and trademarks

Европейският съд излезе с решение по дело  T-559/10. То касае опит на  Laboratoire Garnier  да регистрира европейска марка:

в клас 3.
OHIM отказва регистрация на марката на абсолютни основания. Съдът потвърждава това решение, като правилно. Причините са следните:
- марката се състой от две думи, които имат ясно значение на английски език, поради което са описателни за стоките от клас 3.
- Стилизацията на думите е минимална и не може да преодолее описателността на марката.
Поради това потребителите не биха възприели марката, като отличителен знак за произход, а само като описание на характеристиките на стоките за които се отнася.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Court ruled in Case T-559/10. It is about the experience of Laboratoire Garnier to register European trademark:

in Class 3.
OHIM refused the registration of the mark on absolute grounds. The Court upheld that decision as correct. The reasons are as follows:

- The trademark consists of two words that have clear meaning in English, therefore they are descriptive for the goods in Class 3.

- Stylization of words is minimal and can not overcome the descriptiveness of the mark.

Therefore, consumers would not perceived the mark as a badge of origin, but only as a description of the characteristics of the goods concerned. 
More information can be found here.