четвъртък, 30 август 2012 г.

Нови такси за патенти в Испания - New patent fees in Spain

Европейското патентно ведомство съобщи за промяна в таксите относно европейски патентни с ефект в Испания.
Новите такси са влезли в сила от 1 юли 2012. Те са както следва:

- публикация на превод на претенции съгласно Article 67(3) EPC - 105,67 евро;
- публикация на превод на патентна спецификация съгласно Article 65 EPC - 314,60 евро + 12,64 евро за всяка страница над 22-рата;
- такса за преобразуване на европейска патентна заявка или патент в национална - 72,72 евро;

Годишни такси за поддръжка на патент:
                EUR
3rd year-
  22.87
4th year-
28.53
5th year-
54.59
6th year-
80.57
7th year-
106.41
8th year-
132.46
9th year-
158.42
10th year-
184.42
11th year-
223.44
12th year-
262.36
13th year-
301.20
14th year-
340.40
15th year-
16th year-
432.39
17th year-
483.25
18th year-
535.27
19th year-
587.18
20th year-
639.18


English version

The European Patent Office announced changes in fees on a European patent with effect in Spain. 
The new fees came into force on 1 July 2012. They are as follows:

- Publication of a translation of the claims under Article 67 (3) EPC - 105,67 EUR
- Publication of a translation of the patent specification under Article 65 EPC - 314,60 евро € 12.64 for each page over the twenty-second;
- Fee for 
conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents - € 72.72;

Annual maintenance fees for patent:
The full text of the new fees can be found here.