вторник, 11 септември 2012 г.

Бонбон с изображение на мишка не може да бъде търговска марка - Bonbon with a mouse image can not be a trademark

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-13/09 August Storck KG v OHIM.
Делото касае опит на August Storck KG да регистрира триизмерна марка на Общността - шоколадов бонбон с изображение на мишка.
OHIM отказва регистрацията поради липса на отличителност. August Storck KG обжалват решението.
Според съда отличителността на една марка зависи от това дали тя може да отличи стоки на един производител от тези на друг.
Според съда заявената марка не може да идентифицира търговският произход на стоката. В случай потребителите не могат да определят произхода на стоката на база на нейната форма или цвят.
Заявената марка има типична форма и цвят за този вид стоки и не притежава уникален и различим характер. Наличието на изображение на мишка върху бонбона не е достатъчно за да създаде нужната отличителност поради широко използваната практика за подобна украса на шоколадови изделия.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Court issued judgment in Case T-13/09 August Storck KG v OHIM. 
The case concerns the experience of August Storck KG to register a three-dimensional Community trademark - a chocolate bonbon with a figure of a mouse. 
OHIM refused registration because of lack of distinctiveness. August Storck KG appealed. 
According to the court the distinctiveness of a mark depends on whether it can distinguish the goods of one manufacturer from those of another. 
According to the court the mark applied for could not identify the commercial origin of the goods. Consumers can not identify the origin of goods based on its shape or color. 
The trademark applied for has a typical shape and color for that type of goods and has not a unique and distinct character. The availability of a mouse image on the bonbon is not enough to create the necessary distinctive because this is widely used practice for similar decoration of chocolates. 
More information can be found here.