четвъртък, 20 септември 2012 г.

Промяна на закона за патентите в България - Change of the law on patents in Bulgaria

Патентно ведомство публикува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, който може да откриете тук.  Към проекта са добавени и мотиви, които може да откриете тук.
Патентно ведомство предоставя възможността за коментари по проекта в срок до 30.09.2012, които могат да бъдат изпращани на този мейл:   zmileva@bpo.бг

Някои от по интересните промени са:
В чл.5а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след „Държавен регистър на полезните модели” се поставя запетая и се добавя „Държавен регистър на европейските патенти с действие на територията Република България”;
Чл. 31а се изменя и допълва така:
Чл. 31а.
(1) Патентът може да бъде обект на обезпечение по граждански иск.
(2) Съдът по искане на заинтересованата страна, без да уведоми ответната страна, допуска и някоя от следните обезпечителни мерки:
1. забрана за използване на правата върху изобретението от притежателя или лицензополучателя;
2. забрана за разпореждане с правата върху изобретението от притежателя или лицензополучателя на изключителна лицензия.
(3) Налагането на обезпечителна мярка по ал. 2 се извършва незабавно от съдебния изпълнител въз основа на обезпечителната заповед на съда.
(4) Съдебният изпълнител налага обезпечителна мярка по ал. 1 чрез изпращане на съобщение за налагането й до притежателя на патента.
Създава се нов чл. 44а:
„Възстановяване правото на приоритет
Чл. 44а. Когато заявката е подадена след изтичане на 12-месечния срок за
претендиране право на приоритет, но не по-късно от два месеца от изтичане на този срок, от което ще последва загуба на права, правото на приоритет може да бъде възстановено, ако е подадено искане за това, заплатена е такса за възстановяване и са декларирани причините и обстоятелствата, поради които, независимо от положената дължима грижа от заявителя, срокът е пропуснат.”
 

English version
The Patent Office of Bulgaria has published a draft for amending of the Law on Patents and Utility Model Registration, which can be found here. Motifs has been added to the draft that can be found here.The Patent Office gives an opportunity for comments on the draft until 09/30/2012, which can be sent to this email: zmileva@bpo.бг
Some of the more interesting changes in the law are:In Article 5 is amended as follows:1. In para. 1, after "State Register of Utility Models" is place a comma and add "State Register of European patents with effect in the territory of the Republic of Bulgaria";Art. 31a is amended as follows:Art. 31a.(1) A patent may be subject to collateral civil action.(2) The court upon request of the party without informing the other party, could allow any of the following security measures:1. prohibiting
the owner or licensee to use of rights on the invention ;2. not selling the rights on the invention by the owner or exclusive licensee.(3) The imposition of a lien under par. 2 takes place immediately by bailiff on the basis of  court injunction.(4) The Bailiff impose a injunction measure  under par. 1 by sending a message for that to the patent holder..A new art. 44a:"Restoring the priorityArt. 44a. When the application is filed after the 12-month period claiming a right of priority, but not later than two months from the expiry of this period, thus leading to a loss of rights, the right of priority can be restored if a request for this is submitted and a fee is paid for Reconstruction and the reasons and circumstances why, despite the diligence of the applicant, the deadline is missed are declared.