петък, 21 септември 2012 г.

Авторско право и използване на произведения в интернет - Copyright and use of works on the Internet

Jeremy Phillips публикува интересно статия касаеща съдебното дело  NLA v Meltwater, което тече в момента в Англия.
Статията разяснява въпроса относно изключенията от защита с авторско право в интернет.
Кога и как ние можем да използваме произведения обект на авторско право в интернет?
Когато четем съдържание в интернет, нашия компютър прави автоматичен запис. Това нарушава ли авторското право в случай че ние нямаме изрично разрешение.
Отговорът е не, стига да се спазват изключенията от авторско правната защита. Част от тези изключения са:
- използване за некомерсиални цели;
- използване на проучвания с некомерсиална цел;
- да се спазват изискванията на лицензиите за свободно използване на съдържанието, които се предоставят от притежателите на права в интернет.
- и тн.
В случая на съдебното дело обаче, Meltwater събира информация за определено съдържание в интернет и я предоставя за ползване на потребителите. В този случай Meltwater има комерсиална цел, поради което е нарушител на авторското право.
Пълният текст на статията може да откриете тук.
информация на Тхе 1790 блог.

English version

Jeremy Phillips has published an interesting article regarding the lawsuit NLA v Meltvater, which is currently underway in England.
The article explains the issue of exceptions of copyright protection on the Internet.
When and how we can use the works subject to copyright in the Internet?
When reading web content our computer automatically makes a record. Does it infringe the copyright in case that we have not a permission.
The answer is no, as long as you comply with the exceptions of copyright protection. Some of these exceptions are:
- Use for non-commercial purposes;
- Use of non-commercial research;
- To comply with the licenses for free use of the content provided by holders of rights on the Internet.
- And so on.
In the case of the lawsuit, however, Meltvater collect information about certain content on the Internet and make it available to end-users. In this case Meltvater makes it with commercial purpose, so it can be copyright infringement.
The full article can be found here.
The 1790 information blog.