вторник, 18 септември 2012 г.

Директивата за ползване на "осиротели произведения" върви към приемане - The Directive for the use of "orphan works" is on way to be adopted

Предложената от Европейската комисия Директива за използване на така наречените "осиротели" произведения е на път да бъде приета окончателно.
Европейският парламент одобри текста на Директивата с 513 гласа ЗА, 11 гласа ПРОТИВ и 66 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.
Следващата стъпка е одобрение на Директивата от Съвета на Европа.
Част от интересните текстове предвидени в Директивата са:


Член 1

Предмет и приложно поле

1.  Настоящата директива урежда някои начини на използване на осиротели произведения от обществено достъпни библиотеки, учебни заведения и музеи, както и от архиви, институции за съхраняване на филмово и аудио наследство и обществени излъчващи организации, установени в държавите членки, за постигане на цели, свързани с тяхното обществено предназначение .
2.  Настоящата директива се прилага по отношение на:
       а)     произведения, публикувани под формата на книги, специализирани издания, вестници, списания или в друг писмен вид, част от колекциите на обществени библиотеки, учебни заведения или музеи, както и от колекциите на архиви или институции за съхраняване на филмово и аудио наследство ;
       б)     филмови или аудио-визуални произведения и звукозаписи , които са част от колекциите на обществено достъпни библиотеки, учебни заведения или музеи, както и от колекциите на архиви или институции за съхраняване на филмово или аудио наследство ; и
       в)     филмови или аудио-визуални произведения и звукозаписи , продуцирани от обществени излъчващи организации до и включително на 31 декември 2002 г., които са част от техния архив,
закриляни с авторско право или сродни права и които са публикувани за първи път в държава членка или, при липса на публикация, излъчени за пръв път в държава членка.

Член 5
Прекратяване на статуса на осиротяло произведение
Държавите членки гарантират възможността даден носител на права върху произведение или звукозапис , считани за осиротяло произведение, да може по всяко време да прекрати статуса на осиротяло произведение, доколкото са засегнати неговите права .

Пълният текст на Директивата може да откриете тук.

English version

The proposed by the European Commission Directive on the use of so-called "orphan" works is about to be adopted.

The European parliament approved the text of the Directive with 513 votes for, 11 votes against and 66 abstentions.
The next step is approval of the Directive by the European Council. 
Some of the interesting articles provided in the Directive are:
Article 1
Subject matter and scope
1. This Directive concerns certain uses of orphan works undertaken by publicly accessible libraries, educational establishments or museums as well as by archives, film heritage institutions and public service broadcasting organizations.
2. This Directive applies to works first published or broadcast in a Member State and which are:
(1) Works published in the form of books, journals, newspapers, magazines or other writings, and which are contained in the collections of publicly accessible libraries, educational establishments, museums or archives, or
(2) Cinematographic or audiovisual works contained in the collections of film heritage institutions, or
(3) Cinematographic, audio or audiovisual works produced by public service broadcasting organisations before the 31 December 2002 and contained in their archives.Article 5
End of orphan work status
Member States shall ensure that a rightholder in a work considered to be orphan has, at any
time, the possibility of putting an end to the orphan status.The full text of the Directive can be found here.