сряда, 5 септември 2012 г.

ROYAL SHAKESPEARE - отстояване на маркови права - ROYAL SHAKESPEARE - defending of trademarks rights

Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG подава заявка за марка на Общността за класове 32, 33, 42. Марката е регистрирана.
The Royal Shakespeare Company подава искане за отмяна на марката на основата на по-ранна европейска марка и на нерегистрирана марка
ROYAL SHAKESPEARE COMPANY за клас 41.
Европейският съд счита, че марките са силно сходни във визуално, фонетично и концептуално отношение. Според съда по-ранната марка е широко известна по отношение на театрални представления и образователни услуги.
Факт е че не съществуват други сходни регистрации на тази марка от други лица.
Всичко това създава възможност за объркване на потребителите и черпене на нелоялни предимства от използването на марката.
Поради това по-късната марка се анулира.

English version

Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG filed an application for a Community trade mark for grades 32, 33, 42. The mark was registered.
The Royal Shakespeare Company filed a declaration of invalidity of that trademark on the basis of earlier European mark and unregistered mark for ROYAL SHAKESPEARE COMPANY in Class 41.
The European Court held that the marks are very similar visually, phonetically and conceptually. The court considered that earlier mark has wide reputation concerning theatrical performances and educational services.
It is that there are no other similar registrations of  that mark by other companies.
All this creates an opportunity for consumer confusion and an abstraction of unfair advantages of using of this trademark.
Therefore, the later mark is invalidated.
information Marques Class 46.