вторник, 25 септември 2012 г.

Несигурността при регистрация на търговски марки - Uncertainty in trademark registration

Neil Wilkof публикува интересна статия за IP Kat озаглавена "Uncertainty in trade mark practice: why do we bring it upon ourselves?".
Статията засяга въпроса за несигурността в процеса по регистрация на една търговска марка. Несигурност която съществува навсякъде по света независимо от различията в системите за регистрация на марки.
Тази несигурност се обуславя от преплитането на различните системи ( национални, регионални и международни) за регистрация, наличието на тази база на милиони вече регистрирани марки, както и от желанието на заявителя на марката да я притежава на 100% макар това да крие рискове от невъзможност на регистрацията.
Темата е обширна и засяга както стратегиите за защита на марки в компаниите ( там където има такива), така и работата на Патентните ведомства.
Всяка компания която иска да притежава марка трябва да има или стратегия за защита или най-малкото политика в тази област. Непреодолимото желание за използване на едно име, чиято регистрация е несигурна, например поради наличие на сходни регистрирани марки, е изключително рисково.
От друга страна регистрацията на марки отнема дълъг период от време, около година, през който несигурността относно ползването на името продължава да съществува.
Въпросът е как Патентните ведомства да намалят този срок, чрез технически ноновъведения, които да подпомогнат експертизата или чрез наемането на допълнителни експерти.
Повече по темата може да откриете тук.

English version

Neil Wilkof published an interesting article about the IP Kat titled "Uncertainty in trade mark practice: why do we bring it upon ourselves?".This article addresses the issue of uncertainty in the process of registration of a trademark. Uncertainty that exists anywhere in the world regardless of the differences in the systems for registration of trademarks.This uncertainty is due to the intermingling of different systems (national, regional and international) for registration, the presence of this base of  millions of registered trademarks and the willingness of the applicant to possess  the mark though it carries some risks of future problems.The subject is vast and affects both strategies to protect trademarks (where it is available), and the work of the Patent Offices.Any company that wants to have marks should have a strategy to protect them or at least policy in this area. Overwhelming wish to use a name whose registration is uncertain, for example because of a similar already registered marks, is extremely risky.
More on this topic can be found here.