петък, 7 септември 2012 г.

Volkswagen спечели битка в Полша - Volkswagen won a battle in Poland

Патентното ведомство на Полша регистрира национална комбинирана марка V V V.V Motor за клас 12. Марката е заявена от тайванската компания  FUSAN HANDICRAFT Co.

Volkswagen AG подава искане за заличаване на марката с оглед наличието на по-ранна регистрирана и общоизвестна марка на компанията за същия класт стоки.
Патентното ведомство уважава искането и заличава по-късната марка.
Тайванската компания обжалва решението с аргумента за разликата, както в елементите на марките, така и с сравняваните стоки от клас 12.
The Voivodeship Administrative Court отхвърля жалбата. Според съда визуално двете марки си приличат в значителна степен. разликите в част от елементите и стоките не са достатъчни за да преодолеят сходството. Освен това е факт, че марката на немската компания е общоизвестна поради което се ползва с по-широка закрила.

English version

The Polish Patent Office registered a national combined mark  V V V.V Motor for Class 12. The trademark was applied by the Taiwanese company FUSAN HANDICRAFT Co. 
Volkswagen AG filed an application for cancellation of that mark on the basis of existing an earlier registered and well known trademark owned by the company in the same class of goods. 
The Patent Office granted the request and invalidated the later mark. 
The Taiwanese company appealed, arguing the difference in both marks elements as well as goods in Class 12. 
The Voivodeship Administrative Court dismissed the appeal. According to court there is significant visual similarity between the marks . The differences in some of the items and goods are not sufficient to overcome the similarity. It is a fact that the trademark of the Germany company is well-known  therefore enjoys broader protection.