петък, 26 октомври 2012 г.

CLIMA COMFORT не може да бъде марка в Европа - CLIMA COMFORT can not be a trademark in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-371/11. Делото касае опит за регистрация на словна европейска марка CLIMA COMFORT за клас 17 - "Топлоизолационни листове за покриви сектор, изолационни материали".
OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания, тъй като думите CLIMA и COMFORT са описателни за стоките от клас 17. Потребителите биха възприели марката, като хвалебствен израз за качествата на продукта.
Съдът потвърди решението на OHIM.

English version

The European Court issued judgment in Case T-371/11. The case concerns an attempt for registration of a word European mark CLIMA COMFORT for Class 17 - "Heat sheets for roofing industry, insulation materials."
OHIM refused registration of the mark on absolute grounds as the words CLIMA
and COMFORT are descriptive about goods in Class 17. Consumers will perceive the mark as laudatory statement about the quality of the product. 
The Court upheld the OHIM decision.
information Marques Class 46.