четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Food срещу SNACKS пред Европейския съд - Food vs. SNACKS before the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело  Case T-333/11. Делото касае 

OHIM потвърждава опозицията. Апелативният борд анулира това решение поради липса на вероятност за объркване. Според Борда съдържанието на думите FOOD и SNACKS в двете марки не може да накара потребителите да се объркат, тъй като думите са неотличителни.
Европейският съд отменя това решение и връща казуса в OHIM за преразглеждане. Според съда Апелативния борд е допуснал грешка, като е разгледал само описателните думи в състава на марките без да направи концептуална и цялостна преценка на знаците.

English version

The European Court issued judgment in Case T-333/11. The case concerns the earlier mark

and later request

OHIM confirms the opposition. The Board of Appeal annulled the decision because of lack of likelihood of confusion. According to the Board both trademarks contenting  the words FOOD and SNACKS which 
are non-distinctive words and can't  cause consumers confusion . 
The European Court annulled that decision and returned the case to OHIM for review. According to the Court the Board of Appeal erred by examining only the descriptive words in the marks without making conceptual and comprehensive evaluation of the signs.