понеделник, 15 октомври 2012 г.

Индустриалната революция възражда промишлеността в Европа - Industrial revolution brings industry back to Europe

Европейската комисия излезе със становище относно ролята на промишлеността в развитието на европейската икономика и начините за нейното стимулиране.

Европа трябва да възроди значението на промишлеността през XXI век, за да може да осигури устойчив растеж, да разкрие работни места, които предлагат добри условия на труд, и да намери решение на социалните предизвикателства, пред които сме изправени. Предприемането на незабавни действия би трябвало да спомогне за прекъсване на наблюдаваната в момента низходяща тенденция и от сегашните 15,6 % делът на промишлеността в БВП на ЕС да достигне около 20 % до 2020 г. За тази цел Комисията предлага редица приоритетни действия за стимулиране на инвестициите в нови технологии, подобряване на условията за бизнес, на достъпа до пазари и до финансиране, особено за МСП, и за гарантиране, че уменията на работната сила отговарят на нуждите на промишлеността.
Промишлеността на Европа е в изгодна за тази роля позиция: Европа е лидер от световна величина в редица стратегически сектори, като например автомобилостроенето, аеронавтиката, инженерните науки, космонавтиката, химическата и фармацевтичната промишленост. Промишлеността продължава да допринася за 4/5 от износа на Европа и за 80 % от износа на Европа и от инвестициите на частния сектор в научноизследователска и развойна дейност. Ако успеем да спечелим отново доверието, а с него да привлечем и нови инвестиции, европейската промишленост може да постигне повече и да възвърне растежа си. Това е основното послание в съобщението, представено днес в Брюксел от Антонио Таяни — заместник-председател на Европейската комисия. Предложените с това съобщение действия би трябвало да допринесат за намаляване на неравнопоставеността между държавите членки и регионите на ЕС.
Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Не можем все така да позволяваме на промишлеността ни да напуска Европа. Цифрите говорят: европейската промишленост може да генерира икономически растеж и да разкрива работни места. Днес ние представихме условията за изграждане на устойчива промишленост на бъдещето в Европа, за намиране на необходимите инвестиции в нови технологии и за създаване на нов климат на доверие и предприемачески дух. Чрез съвместна работа и възвръщане на доверието можем да възродим промишлеността в Европа.“
Днес Комисията също така прие два доклада относно конкурентоспособността: новия сравнителен анализ на постиженията в промишлеността на държавите членки, в който се разглеждат пет ключови области: производство и производителност; експортна дейност; иновации и устойчивост; бизнес среда и инфраструктура; и финанси и инвестиции (MEMO/12/760); както и доклада за конкурентоспособността от 2012 г. (MEMO/12/761), в който се прави анализ на основните тенденции в глобализацията през последните 15 години и на свързаните с тях разходи и ползи, както и на предстоящите предизвикателства пред бизнеса в ЕС.
Липсата на доверие води до липса на инвестиции
Несигурността на пазара, финансовите проблеми, липсата на търсене и недостигът на квалифицирана работна ръка доведоха до липса на доверие, което от своя страна предизвика липса на инвестиции и загуба на работни места в промишлеността.
Стълбовете на една по-силна индустриална политика са:
 • Инвестиции в иновации — осигуряване на подходяща уредба за инвестициите, за да се върнат до равнищата от преди кризата, с акцент върху шест приоритетни области с огромен потенциал за растеж и работни места в Европа: усъвършенстваните производствени технологии за екологично чисто производство, главните базови технологии, пазарите за продукти на биологична основа, устойчивата промишлена политика, строителството и суровините, екологично чистите превозни и плавателни средства и интелигентните електроенергийни мрежи. Държавите членки също трябва да изиграят своята роля и да отдадат приоритет на инвестициите в тези шест области.
 • По-добри пазарни условия – подобрения във функционирането на вътрешния пазар и отваряне на вратите на международните пазари. Комисията ще се съсредоточи върху подбрани теми, по които бързо може да се постигне значително подобрение: подобряване на функционирането на вътрешния пазар на стоки, насърчаване на предприемачеството в областта на единния пазар на цифрови технологии, който се очаква да нараства с 10 % годишно до 2016 г., защита на правата на интелектуална собственост и по-нататъшно насърчаване на интернационализацията на МСП в ЕС, които в средносрочен план трябва да достигнат до 25 % (от 13 %).
 • Достъп до финансиране и капитали – подобряване на условията за отпускането на кредити за реалната икономика чрез по-ефективно мобилизиране и целево използване на публичните ресурси: тези на ЕИБ, която трябва да предвиди между 10 и 15 милиарда евро за допълнителни кредити за МСП, и средствата по линия на структурните фондове. Друг способ е отключването на частните източници на финансови средства, което може да стане чрез премахване на съществуващите пречки пред фондовете за рисков капитал и чрез улесняване на трансграничните операции на по-малките предприятия.
 • Човешки капитал и умения на работната сила – подготвяне на работната сила за индустриалните промени, по-специално чрез по-адекватно изпреварващо предвиждане на нуждите от умения и на несъответствията между търсенето и предлагането на умения. В тази област Комисията по-конкретно ще продължи да насърчава сътрудничеството между работодателите, работниците и съответните власти чрез създаването на европейски секторни съвети по уменията и съюзи на знанието и секторните умения.
  Пълният текст на становището може да откриете тук.

  English version

  European Commission issued a statement on the role of industry in the development of the European economy as well as its promotion.

  Europe needs to reverse the declining role of industry for the 21st century with the aim to deliver sustainable growth, create high-value job and solve societal challenge that we face. Immediate action should contribute to reverse the current downward trend from its current level of 15.6% of EU GDP to as much as 20% by 2020. Therefore the Commission proposes a number of priority actions to stimulate investments in new technologies, to improve the business environment, to access to markets and to finance, particularly for SMEs, and ensure that skills meet industry’s needs.
  Europe's industry is well placed to assume this role: Europe is a world-leader in many strategic sectors such as automotive, aeronautics, engineering, space, chemicals and pharmaceuticals. Industry still accounts for 4/5 of Europe's exports and 80% of both Europe's exports and of private sector R&D investment comes from manufacturing. If confidence comes back, and with it new investments, Europe's industry can perform better and start growing again. This is the core message of a communication tabled by European Commission Vice President Antonio Tajani in Brussels today. The actions proposed by this Communication should also contribute to reduce competiveness gap across Member States and EU regions.
  European Commission Vice President Antonio Tajani, Commissioner for Industry and Entrepreneurship, said: "We cannot continue to let our industry leave Europe. Our figures are crystal clear: European industry can deliver growth and can create employment. Today we tabled the conditions for the sustainable industry of the future in Europe, to develop the investments needed in new technologies and to rebuild a climate of confidence and entrepreneurship. By working together and restoring confidence, we can bring back industry to Europe."
  Today the Commission has also adopted two reports on Competitiveness: the New Industrial Performance Scoreboard on the Member States which looks at five key areas: manufacturing productivity; export performance; innovation and sustainability; business environment and infrastructure; and finance and investment (MEMO/12/760); and the European Competitiveness Report 2012 (MEMO/12/761) which analyses the main globalisation trends in the last 15 years and the implied costs and benefits and the challenges ahead for EU businesses.
  Lack of confidence triggers lack of investment
  Market uncertainty, financing problems, lack of demand and skills shortages triggered lack of confidence which in turn triggered lack of investment and job losses in industry.
  Pillars of the reinforced industrial policy are:
  Investments in innovation - providing the right framework conditions for investments, to rapidly return to pre-crisis levels, with a focus on six priority areas, with enormous potential for growth and jobs in Europe: advanced manufacturing technologies for clean production, key enable technologies, bio-based product markets, sustainable industrial policy, construction and raw materials, clean vehicles and vessels and smart grids. Member States as well should play their part and should prioritise investments in these six areas.
  Better market conditions – improvements in the functioning of the Internal Market and opening up international markets. The Commission will concentrate on selected themes where significant improvement can be achieved quickly: improving the Internal Market for goods, fostering entrepreneurship with regards to the digital single market which is expected to grow by 10% a year up to 2016, protecting intellectual property rights and further promoting the internationalisation of EU SMES around the world, reaching 25% (from 13%) in the medium term.
  Access to finance and capitals – to improve lending to the real economy by better mobilising and targeting public resources, including those of the EIB – which should allocate between EUR 10 and 15 billion in additional lending for SMEs - and of the Structural Funds, and by unlocking private funds through the elimination of remaining obstacles for venture capital funds and the facilitation of cross-border operations by smaller companies.
  Human capital and skills – equipping labour force for industrial transformations, notably by better anticipating skills needs and mismatches. In this area, the Commission will in particular further promote cooperation of employers, workers and relevant authorities through the creation of European Sector Skills Councils and of Knowledge and Sectors Skills Alliances.
  The full text of the opinion can be found here.