вторник, 30 октомври 2012 г.

Miss B е различна от Miss H - Miss B is different from Miss H

Европейският съд излезе с решение по дело  T-485/10. То касае заявка за европейска марка MISS B при наличие на по-ранна немска марка и марка в Бенелюкс MISS H. И двете марки касаят стоките от класове 14 и 25.
OHIM отхвърля опозицията като приема, че липсва възможност за объркване на потребителите.
На английски думата MISS се отнася до определение на млада жена. Поради това тази дума е описателна за стоките от посочените класове.  
Налице е определена степен на концептуална сходство. Въпреки това с оглед на описателната дума MISS водещият елемент, който ще се възприеме от потребителите са буквите M и B, които са различни и не биха причинили объркване сред потребителите.
Европейският съд потвърждава това решение на OHIM.

English version

The European Court ruled in Case T-485/10. It concerns an application for  European trademark MISS B in the presence of an earlier German mark and mark in Benelux MISS H. Both trademarks are relate to goods in Classes 14 and 25. 
OHIM rejected the opposition stating that there is no likelihood for consumer confusion.

The word MISS is English word referring to young woman. Therefore, this word is descriptive for the goods in those classes. 
There is a degree of conceptual similarity. However, in view of the descriptive word MISS the leading elements that will be perceived by users are the letters M and B, which are different and would not cause consumer confusion. 
The European Court upheld the decision of the OHIM.