четвъртък, 18 октомври 2012 г.

Използване на марка на Общността - как и къде? - Use of Community trade mark - how and where?

Генералният адвокат излезе с мнение по едно от най-важните дела касаещи марките на Общността - Case C-149/11 Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer БВ.
Основният въпрос по това дело, на който ECJ трябва да отговори е дали използването на една марка на Общността само в една страна членка е достатъчно за да се счете, че марката е  използвана реално.
Мнението на Генералния адвокат е:
Под член 15(1) от Регламент 207/2009 трябва да се разбира, че използването на марка на Общността само в една държава членка, само по себе си, не е достатъчно за доказване на реалното използване на марката но е възможно при вземане на конкретните обстоятелства за съответния случай, това използване да се счете за достатъчно.
Като цяло това мнение не дава конкретен отговор на въпроса. Предстои Европейският съд да излезе с решение.
Ще бъде интересно дали съдът ще вземе в предвид едно от основните правила на ЕС, а именно икономически съюз без граници.

English version

Advocate General issued an opinion on one of the most important matters concerning the Community trade mark - Case C-149/11 Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV.
The main issue in this case, which ECJ must answer is whether the use of a mark in one Member State is sufficient to consider that the mark is genuine used.
The opinion of the Advocate General:
Article 15(1) … must be interpreted as meaning that (i) use of a Community trade mark within the borders of a single Member State is not, of itself, necessarily sufficient to constitute genuine use of that trade mark, but (ii) it is possible that, when account is taken of all relevant facts, use of a Community trade mark within an area corresponding with the territory of a single Member State will constitute genuine use in the Community.
Overall, this opinion does not give a definite answer. The European Court is expected to issue on the case.
It will be interesting whether the Court will take into account one of the fundamental rules of the EU, namely the economic union without borders.

information JIPLP blog.