четвъртък, 1 ноември 2012 г.

Финландия празнува 170 години от издаването на първия патент в страната - Finland celebrates 170 years of the issuance of the first patent in the country

Европейското патентно ведомство отбеляза 170 години от издаването на първия патент във Финландия.
Финландия винаги е била ориентирана към развитието на науката и технологиите, поради което не е изненада дългата история на патентоването в страната.
За сравнение през 2011 година Европейското патентно ведомство е получило 1571 заявки за патенти от Финландия, а 587 патента са били регистрирани.
Общият брой на европейските патенти важащи във Финландия е почти 36 000.

English version

EPO has drawn  attention to 170 anniversary of the issuance of the first patent in Finland. 
Finland has always been oriented towards the development of science and technology, so the long history of patenting in the country is no surprise
For comparison, in 2011 the European Patent Office received 1,571 patent applications from Finland and 587 patents were granted. 
The total number of European patents valid in Finland is nearly 36,000.