сряда, 28 ноември 2012 г.

Регистърът на артистичните групи става публичен

Прес съобщение на Министерски съвет на Р.България:

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи.
Предвижда се в бъдеще регистърът да бъде публичен и данните от него да са в интернет страницата на Министерството на културата. Извършените до влизане в сила на постановлението регистрации запазват своето действие, а информацията за тях се публикува съобразно новите правила. Предвид обема на съществуващите записи, както и заложения тримесечен срок за подаване на декларации за актуалност на състава на участниците, влизането в сила на разпоредбата е отложено до 1 май 2013 г.
С оглед поддържане на актуална информация за членския състав на регистрираните групи се въвежда изискване представляващото групата лице в тримесечен срок от настъпването на промени в него да уведоми министъра на културата за това, както и ежегодното (до 31 януари) подаване на декларация, в случай, че такива промени липсват.
Предвидена е и възможност министърът на културата да делегира правомощията си по наредбата на упълномощен от него заместник-министър.