сряда, 14 ноември 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Презентациите от семинара „Управление на интелектуалната собственост в рекламната индустрия“, проведен на 29 и 30 октомври в УНСС са достъпни тук.

2. Предоставя ли „crowdsourcing“ възможност за по-добри резултати при патентни проучвания? За повече информация тук. 

3. “Патентовай гласа си !”, история на патентованите изобретения, които са спомогнали за развитието на системата за гласуване в САЩ. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. Presentations from the workshop "Managing Intellectual Property in the advertising industry", held on 29 and 30 October in the University, are available here.

 2. Does "crowdsourcing" gives an option for better results in patent research? For more info click here.

3. "Patenting your voice!" The history of patented inventions that have contributed to the development of the voting system in the United States. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.