понеделник, 12 ноември 2012 г.

По-ниски такси за регистрация на марка в Гърция - Lower fees for trademark registration in Greece

Marques Class 46 съобщава новината за намаляването на таксите за регистрация на марки в Гърция. Това става след приемането на ново законодателство касаещо търговските марки в страната и нова процедура за регистрация.
Новите такси са:

- регистрация на марка - 110 евро за един клас + 20 евро за всеки допълнителен клас;
- подновяване на регистрацията - 90 евро за един клас + 20 евро за всеки допълнителен клас;
- промяна на името на притежателя на марката, адрес и тн. - 50 евро;
- вписване на прехвърляне на марка - 90 евро;
- вписване на лицензия за марка - 90 евро;
- ограничаване на класовете стоки и услуги - 20 евро;

English version

Marques Class 46 reported the news for reductions of fees for registration of trademarks in Greece. This occurs after the adoption of new legislation concerning trademarks in the country and a new registration procedure. 
The new fees are as follow:

- Registration of a mark - € 110 per one class + € 20 for each additional class;
- Renewal of registration - € 90 per one class + € 20 for each additional class;
- Change of the name of the proprietor, address and so on. - € 50;
- Recordal of assignment - € 90;
- Recordal of a trademark license - € 90;
- Limiting the classes of goods and services - € 20;