понеделник, 7 януари 2013 г.

BMW спечели битката за марка М - BMW won the battle for trademark M

Федералният патентен съд на Германия взе решение по дело касаещо опит на BMW да регистрира марка представляваща единична буква М за клас 12 - спортни коли.
Според съда BMW има право да регистрира тази буква, като марка. Тя е достатъчно отличима за стоките от клас 12.
Относно доводът, че   EC Directive 2007/46/EC, касаеща одобряването на моторни превозни средства, съдържа класификация, според която Клас М касае определен клас автомобили, поради което буква М има описателен характер, съдът счита, че това не е така поради факта, че потребителя би използвал съчетанието Клас М, а не отделната буква.

English version

The German Federal Patent Court has taken a decision in case concerning an attempt of BMW to register a trademark represents a single letter M for Class 12 - sports cars. 
According to the court this letter could be registered as a mark. It is distinct enough for goods in Class 12. 
Regarding the argument that the EC Directive 2007/46/EC, concerning the approval of motor vehicles, contain classification according to which Class M relates to exact type of cars, and by which way letter M is descriptive, the court considers that it is not relevant to the case because consumers  would use a whole combination Class M rather than individual letter M when they talk about that classification.information Marques Class 46.