четвъртък, 31 януари 2013 г.

Авторскоправна защита в Китай - Copyright protection in China

Патентното ведомство на Великобритания публикува интересна статия касаеща защитата на авторските права в Китай.
Статията излага информация за обектите подлежащи на авторскоправна защита, начина на защита и нейните особености, срок и тн.
Интересен факт е че софтуерът има изрична защита чрез авторското право в страната, но освен това той получава закрила и чрез патенти.
Друга интересна особеност е възможността за регистрация на авторските творби.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting article concerning copyright protection in China.
The paper gives information regarding copyright objects, the protection method and special features and so on.
An interesting fact is that the software is expressly protected by copyright in the country, but it also receives protection through patents.
Another interesting feature is the possibility of registration of copyright works.
More information can be found here.