петък, 11 януари 2013 г.

Магическа грешка или не - A magic fault or not

Hairdreams HaarhandelsgmbH подава заявка за европейска марка MAGIC LIGHT. За тази марка е подадена опозиция от Rudiger Bartmann притежател на по-ранна марка MAGIC LIFE за класове 3 и 44. Опозицията е спечелена.
Hairdreams HaarhandelsgmbH обжалва решението.
Според Европейския съд OHIM са допуснали грешка при сравнението на марките, като вместо марка MAGIC LIGHT, сравнението е било направено на база марка MAGIC HAIR в част от решението.
Въпреки това обаче съдът счита, решението е коректно, марките са сходни в фонетично, визуално и концептуално естество.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Hairdreams HaarhandelsgmbH applied for European trademark  MAGIC LIGHT. For this brand it was filed opposition by Rudiger Bartmann owner of the earlier mark MAGIC LIFE for classes 3 and 44. The opposition was successful.
Hairdreams HaarhandelsgmbH appealed.
According to the European Court OHIM made ​​a mistake when comparing marks, instead mark MAGIC LIGHT, a comparison was made on the basis of mark MAGIC HAIR, in a part of the decision.
However, the Court considers that the decision is correct, the marks are similar phonetically, visually and conceptually.
More information can be found here.