петък, 18 януари 2013 г.

Нови такси за посочване на Швеция в международни марки - New fees for designation of Sweden in international trademark applications

WIPO съобщи за промяна на индивидуалните такси плащани при посочване на Швеция в заявки за международни марки. Новите такси са както следва:

Amounts (in Swiss francs)
Application or Subsequent Designation
– for one class of goods or services - 322
– for each additional class - 126

Renewal
– for one class of goods or services - 322
– for each additional class - 126
За повече информация тук.

English vesrion

WIPO has announced for a change of the individual fees payable in designation of Sweden in international trademark applications. The new fees are as follows:

For more information here.