четвъртък, 21 февруари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Влияние на цветовете в лого дизайна. За повече информация тук. 

2.  Семинар за експерти по патентна информация, 18 и 19 март 2013 г., Хага. За повече информация тук. 

3.  Електронен новинарски бюлетин - България във фокуса на ОНІМ: Постижения през годината. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. The influence of colors to logo's design. For more info click here.

 2. Seminar for experts on patent information, 18 and 19 March 2013, The Hague. For more info click here.

3. Electronic newsletter - Bulgaria in the OHIM's focus: Achievements during the year. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.