понеделник, 18 февруари 2013 г.

МЕТРО спечели битка за марка в ЕС - METRO won the battle for trademark in the EU

Европейският съд се произнесе по дело  T-50/12, което касае опит за регистрация на по-късна марка:
 за класове 24, 25, 39.MIP Metro Group Intellectual Property подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна международна марка:

за класове 24, 25, 39.
Релевантната територия обхваща България, Чехия, Унгария, Румъния, Полша, Словакия и Словения.
Съдът потвърждава решението на OHIM с което опозицията се потвърждава поради наличие на възможност от объркване на потребителите.
В концептуално отношение марките са сходни. Водещ елемент и при двете е думата МЕТРО, което е отличителна за стоките в посочените класове.
Наличието на допълнителни елементи, като Kids и Company в по-късната марка са с по-ниска степен на отличителност. Графичните елементи биха били възприети, като декоративни, поради което нямат водеща роля при сравнението.
В звуково отношение марките също са сходни, като се има предвид, че потребителите ще произнасят първо думите Метро, а останалите думи от по-късната марка могат да бъдат спестени при изговаряне имайки предвид техния допълващ и неотличим характер.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Court ruled in Case T-50/12, which concerns the attempt for registration of a later mark:
for grades 24, 25, 39.
MIP Metro Group Intellectual Property filed opposition against the mark on the basis of an earlier international trade mark:
for grades 24, 25, 39.
Relevant territory covers Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Romania, Poland, Slovakia and Slovenia.The Court upheld the OHIM decision which  confirmed the
opposition because of the possibility of consumer confusion.Conceptually, the marks are similar. Leading element in both cases is the word METRO, which is  distinctive regarding these classes.The presence of additional elements, such as Kids and Company in the later mark has a low degree of distinctiveness. Graphic elements would be perceived as decorative because they do not have a leading role in the comparison.Aurally both marks are also similar given that users will pronounce the first words Metro and other words of the later mark can be saved in pronunciation because of their complementary nature and indistinguishable.
More information can be found here.