сряда, 20 февруари 2013 г.

Една буква разлика - One letter difference

Европейският съд излезе с решение по дело T-283/11. То касае опит на немската компания Nfon AG да регистрира марка на Общността NFON за класове 9, 38, 42.
Fon Wireless, компания от Великобритания, подава опозиция срещу тази марка на базата на по-ранна марка FON за същите класове.
Според решението на OHIM няма наличие на сходство между марките особено като се има предвид слабата отличителност на знаците. FON може да се възприеме от потребителите, като Phone.
Съдът отменя това решение на OHIM, като приема, че марките са сходни във визуално и звуково отношение. Слабата отличителност не е достатъчно условие за преодоляване на сходството в конкретния случай.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Court has ruled in Case T-283/11. It is about the attempt of
Nfon AG to  register a trademark NFON for Classes 9, 38, 42.
Fon Wireless, a company from the UK, filled ​​opposition to this mark based on an earlier mark FON for the same classes.
According to the decision of OHIM there was no similarity between the marks, especially given the weak distinctive character of both signs. FON can be perceived by consumers as a Phone.
The Court annulled that decision of the OHIM, holding that the marks are similar visually and aurally. The weak distinctive character is not sufficient to overcome the similarity in this case.
More information can be found here.