вторник, 5 март 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Документи, свързани с обществено допитване: Антитръст - предложения за ревизиран режим на конкуренция при споразумения за трансфер на технологи.  За повече информация тук. 

2.Американски професор патентова “Twitter predictor”, предсказващ колебанията на фондовия пазар.  За повече информация тук. 

3.Софтуерни компании лобират пред американския Конгрес за увеличаване на патентната закрила.  За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Documents relating to public consultation: Antitrust - proposes for revised competition regime for agreements for technology transfer. For more info click here.

2. American professor patented "Twitter predictor", which predicts fluctuations in the stock market. For more info click here.

3. Software companies lobbying before the U.S. Congress to increase patent protection. For more info click here.
  
Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.