сряда, 17 април 2013 г.

Carbon Green е описателна марка според Европейския съд - Carbon Green is a descriptive mark, according to the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело T-294/10.
Делото касае опит на CBp Carbon Industries да регистрира марка на Общността CARBON GREEN за клас 17 ( Регенериран каучук, а именно рециклирани въглеродни материали, а именно, пластмаса, еластомерна или гума, напълнена материали, получени от разложени Чар гума и пластмаса, от еластомер или гумени съединения формулирани като запълващ материал).
ОХИМ отказва регистрацията на марката на абсолютни основания - описателност.
Съдът потвърждава решението. Марката се състой от две думи CARBON  и GREEN, които са описателни и неотличителни за посочените стоки.
CARBON  е химически материал използван за посочените стоки. Това е дума която посочва характеристиките на стоките.
Думата GREEN се разпознава от потребителите за стоки получени чрез рециклиране или по екологичен път.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has ruled in Case T-294/10.
The case concerns an attempt of CBp Carbon Industries to register a mark CARBON GREEN for Class 17 (Reclaimed rubber, namely recycled carbon materials, namely, plastic, elastomeric or rubber filled material obtained from decomposed Char rubber and plastic elastomer or rubber compounds formulated as filler material ").
OHIM refused registration of the mark on absolute grounds - descriptiveness.
The court upheld the decision. The mark consists of two words CARBON
and GREEN, which are descriptive and non-distinctive for these goods.
CARBON is a chemical material used for such goods. It is a word that indicates the characteristics of the goods.
GREEN is word recognized by consumers for goods produced by recycling or by nvironmentally friendly way.
information Marques Class 46.