сряда, 10 април 2013 г.

Инвестирането и интелектуалната собственост - Investment and intellectual property

IP Finance информира за интересна статия на Financial Times касаеща лицензионни такси заплащани на компаниите майки от техните подразделения в други страни. Тези такси касаят включително използване на интелектуална собственост. Това оказва влияние върху формирането на дивиденти от акции на подразделенията, което касае интересите на инвеститорите.
Ролята на интелектуалната собственост в подобни финансови схеми може да бъде значителна. Това е особено вярно в силно иновативни индустрии с голяма тежест на IP правата. В тази връзка инвестирането е зависимо индиректно и от IP политиката на съответните компании.
Повече информация може да откриете тук

English version

IP Finance has informed about an interesting articleof the Financial Times concerning the licensing fees paid by subsidiaries in other countries to their parent companies. These rates concerns the use of intellectual property too. This affects the formation of dividends on shares of subsidiaries that addresses the interests of investors.
The role of intellectual property in such financial schemes can be significant. This is especially true in highly innovative industries with 
large share of IP rights. In this regard, investments are indirectly dependent and IP policies of the respective companies.
More information can be found here.