четвъртък, 18 април 2013 г.

Руското патентно ведомство спря марка на McDonald’s - The Russian Patent Office stopped McDonald's trademark

Marques Class 46 съобщава за отказ на Руското патентно ведомство да регистрира марка Chicken Bacon  заявена от McDonald’s, които продават сандвичи с това име в Русия.
Според Ведомството двете думи съставляващи марката Chicken и Bacon са описателни за съставките на сандвичите.
McDonald’s обжалва с довода, че марката е отличителна и асоциативна. Тя е изписана на английски език и няма значение за руските потребители.
Russian Patent Disputes Chamber потвърждава решението, като отхвърля доводите на компанията.

English version

Marques Class 46 has reported about a refusal of the Russian Patent Office concerning the registration of a trademark Chicken Bacon filled by McDonald's, which sell sandwiches with that name in Russia.
According to the Office two words which form this trademark Chicken and Bacon are descriptive regarding the ingredients in the sandwiches.
McDonald's appealed on the ground that the mark is distinctive and
associative. It is written in English and there is no meaning for Russian consumers.
The Russian Patent Disputes Chamber upheld the decision, rejecting the arguments of the company.