сряда, 24 април 2013 г.

Европейски съд: Zanotti срещу Zanotti - European court: Zanotti v Zanotti

Европейският съд излезе с решения по дела T-336/11 и T-337/11. Те касаят опит на фирма Vicini SpA  да регистрира европейски марки в класове 18 и 25:

Società Italiana Calzature SpA  подава опозиции срещу тези марки на основата на по-ранни марки ZANOTTI и 
за същите класове стоки.

OHIM потвърждава опозицията за част от стоките. Апелативният борд след това отмяна решението поради факта, че по-ранните марки са били заличени за всички стоки освен обувки.
Борда приема освен това, че марките не са сходни, тъй като заявените значи се състоят от доминиращ елемент - подпис. Думата Zanotti е представена в дребен шрифт, като е допълващ елемент на основния елемент от марката.
Съдът потвърждава решението на Борда за липсата на сходство между марките.

English version

The European Court has issued decisions in cases T-336/11 and T-337/11. They refer to attempt of Vicini SpA to register European trademarks in Classes 18 and 25:

Società Italiana Calzature SpA filed oppositions against these marks based on earlier marks and ZANOTTI

for the same classes of goods.

OHIM
confirmed the opposition for some of the goods. The Board of Appeal canceled the decision due to the fact that the earlier marks have been canceled for all goods except shoes.

The Board hold further that the marks are not similar, as they consist of the a dominant element -
the signature. The word Zanotti is presented in small letters as a complementary element to the basic element of the mark. 
The Court upheld the decision of the Board of the lack of similarity between the marks. 
information Marques Class 46.