вторник, 28 май 2013 г.

Битка за К-9 марки в Европа - Battle for K-9 trademarks in Europe

Унгарската компания Julius-K9 заявява европейска марка Julius-K9 за класове 18 и 25 ( аксесоари за животни).
Rocket Dog Brands LLC подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна комбинирана марка 'K9 dog' за същите класове.

Според OHIM стоките в двете марки са идентични. В по-късната марка водещ и доминиращ елемент е първата част Julius. Визуално марките са различни имайки предвид и образните елементи в по-ранната марка. Марките са с ниска степен на фонетично сходство. Смислово марките не са сходни, по-късната марка има съдържание на образни елементи ( куче), което създава различно цялостно впечатление.
Поради това съдът потвърждава решението на OHIM за липса на сходство между марките.

English version

The Hungarian company Julius-K9 applied fot an European trademark Julius-K9 for Classes 18 and 25 (accessories for animals).
Rocket Dog Brands LLC filed opposition against the mark on the basis of an earlier figurative mark 'K9 dog' for the same classes.
According to OHIM goods in the two marks are identical. In the later mark the leading and dominant element is the first part Julius. Visually, the marks are dissimilar because of different graphic elements in the earlier mark. Both trademarks have a low degree of phonetic similarity. From conceptual point of view these marks are not similar, the later mark is content
a graphic vision of dog, which creates a different overall impression.
Therefore, the Court upheld the OHIM decision for lack of similarity between the marks.