вторник, 7 май 2013 г.

Европейският съд отхвърли опит на BMW да регистрира марка ECO PRO - The European Court rejected an attempt of BMW to register a trademark ECO PRO

Европейският съд излезе с решение по дело T‑145/12. Делото касае опит на BMW да регистрира европейска марка ECO PRO за класове:
Клас 9: "Електрически и електронни апарати за управление, което показва, акумулиране и регулиране, обработка на данни апарати и компютри" и
Клас 12: ". Моторни превозни средства и части от тях, включени в този клас".
OHIM отказва регистрацията на абсолютни основания. ECO е съкращение от английската дума ‘ecological’ и ‘ecology’. PRO е съкращение от думата professional’.
Според OHIM потребителите разбират марката, като професионална екологичност. Това разбиране се подписла и от характера на стоките, потребителите биха заключили, че те са щадящи околната среда.
Освен това думата ECO може да се приеме и като съкращение от Economy, поради което потребителите биха разбрали марката, като такава описваща икономичния характер на стоките.
Съдът потвърждава това решение на OHIM.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has ruled in Case T-145/12. The case concerns an attempt of BMW to register an European trademark ECO PRO for classes:
Class 9: "Electrical and electronic control apparatus, showing accumulation and control, data processing equipment and computers" and
Class 12:. "Motor vehicles and parts thereof included in this class."
OHIM refused the registration on absolute grounds. ECO is the shortened form of the English words ‘ecological’ and ‘ecology’ . PRO is an abbreviation of the word professional.
According to the OHIM consumers will understand the mark as a professional ecology. This understanding was strengthened by the nature of the goods, the consumer would conclude that they are environmentally friendly.
Furthermore, the word ECO can be understood as an abbreviation of Economy, which is why consumers would understand the mark such as describing the economical nature of goods.
The Court upheld the decision of the OHIM.
information Marques Class 46.