четвъртък, 6 юни 2013 г.

65 години от основаването на Патентното ведомство

Новина от Патентно ведомство на Р.България:

На 4 юни 2013г. се навършват 65 години, откакто с Указ № 907 от 4  юни 1948 г. към Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси при Министерския съвет се създава Институтът за рационализация – ИНРА, чийто правоприемник е днешното Патентно ведомство на Република България. Институцията играе  основополагаща роля за изграждането на българската система за закрила на индустриалната собственост.
Началото на закрилата на индустриалната собственост в България е поставено доста по-рано, още през 1892г., когато Народното събрание приема Закона за търговските и индустриални марки, и след това, през 1921г., когато е приет Законът за патентите за изобретения.
Патентното ведомство като институция – наследник на първите български служби за закрила на индустриалната собственост е изминало дълъг и понякога доста неравен път, белязан с множество промени и решения, чиито резултати могат да бъдат оценени във времето.
Днес спокойно можем да заявим, че страната ни има изградена национална система за закрила на обектите на индустриалната собственост. Тя е модерна, европейски хармонизирана и предоставя възможност за защита на изобретенията, марките, географските означения и промишлените дизайни, полезните модели, сортовете растения, породите животни и топологиите на интегралните схеми.
Тази система е резултат от усилията на много поколения, а служителите на Патентно ведомство и днес дават своя принос за изграждането и функционирането й у нас. Процесът е отворен, непрекъснат и се осъществява в добро сътрудничество и с нашите европейски и международни партньори, което допринася за модерния облик, стабилността и високото ниво на закрила на индустриалната собственост у нас.
Ежедневен е и приносът на нашите служители за развитието на системата в европейски и международен план.
Въпреки нелеките в последните години световни финансови и икономически обстоятелства и тяхното отражение в България, специалистите в тази област продължават да работят усилено, защото знаят, че това е единственият път за модернизацията и добрата конкурентоспособност на нашата страна чрез развиването на подходяща иновационна среда.  Индустриалната собственост винаги ще бъде неразривно свързана с развитието на научно-техническия прогрес и с водещите идеи за развитието на обществото, затова и Патентното ведомство, като държавен орган, предоставящ правата  върху тази собственост, ще следва глобалното обществено-политическо и европейското административно развитие, като по този начин допринася за подобряването на качеството на съвременния ни живот.
Официалното отбелязване на годишнината от основаването на Патентното ведомство ще се състои на 8 ноември 2013г. заедно с връчването на наградите „Изобретател на годината” и вписването в Златната книга на заслужили български изобретатели.