вторник, 25 юни 2013 г.

България е на трето място по брой заявени национални марки в Германия - Bulgaria ranks third in list for applied national marks in Germany

Патентното ведомство на Германия публикува годишният си доклад за 2012 година.
В Германия са били заявени близо 60 000 нови марки през 2012 година. Това което прави впечатление е класацията на заявителите от други държави за национални марки в страната.
Изненадващо или не България е на трето място по брой заявени марки в Германия (405), което прави 0,7% от всички заявени марки в Германия за изминалата година. На първо място е Швейцария ( 468), а на второ място САЩ ( 407).
Позицията на България в тази класация би могла да се обясни с чисто икономически причини. Германия е един от основните партьори на България в ЕС от една страна, а от друга много българи учат и развиват бизнес в страната.

English version

The Patent Office of Germany published its annual report for 2012. 
Nearly 60 000 trademarks have been filled in 2012. What is striking is the ranking of applicants from other countries which are applied for national marks in the country. 
Surprisingly or not Bulgaria ranks third in the list for trade marks in Germany (405), which makes 0.7% of all applied trade marks in Germany for the past year. First is Switzerland (468) and the second is United States (407). 
Bulgaria's position in this ranking could be explained by purely economic reasons. Germany is one of the main partners of Bulgaria in the EU on the one hand and on the other many Bulgarians studying and doing business in the country.