сряда, 12 юни 2013 г.

Могат ли иновациите да бъдат търговска марка в Европа? - Can an innovation be a trademark in Europe?

Европейският съд се произнесе по дело Case T-515/11. Delphi Technologies, Inc. подава заявка за словна европейска марка INNOVATION FOR THE REAL WORLD за класове 7, 9, 10, 12.
OHIM отказва марката тъй като потребителите биха разбрали марката, като хвалебствен израз отнесено към посочените класове. Освен това нищо от марката не може да накара потребителите да я запомнят, като отличителен търговски знак. Заявената марка не е съставена от нестандартен израз или някаква игра на думи. Марката е обикновен, банален слоган, поради което не може да представлява търговска марка. От друга страна не са предоставени доказателства за отличителност на знака.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has ruled in Case T-515/11. Delphi Technologies, Inc. filed an application for a European word mark INNOVATION FOR THE REAL WORLD for Classes 7, 9, 10, 12.
OHIM refusedthis trademark as consumers would understand the mark as a laudatory term referred to those classes. Furthermore, nothing in the trade mark may lead consumers to remember it as a distinctive sign. The mark applied for is not composed of unusual expression or a pun. The mark is simple, a trite slogan and therefore can not constitute a trademark. On the other hand there is not some evidence sor a distinctive character of this sign.
More information can be found here. 
Information Marques Class 46.